Lista rozwijana i podzielona na kategorie w Androidzie

Ostatnio potrzebowałem stworzyć listę rozwijaną w Androidzie, która będzie podzielona według kategorii. Lista kategorii i ich elementów może zmieniać się dynamicznie. Musiałem to przedstawić na jednym ekranie. Pierwsze co przychodzi do głowy to stworzenie fragmentów według konkretnej kategorii. Jednak nie był to dobry pomysł. A może ViewPager? Też nie do końca mnie przekonywał. Musiałem poszukać czegoś innego. System Android posiada klasę ExpandableListViewktóra spełniała moje po części oczekiwania. Zobaczmy w jaki sposób stworzyć taką listę.

Potrzebujemy danych

Na początku stwórzmy przykładową klasę z danymi.

public class DataList {
  private List<Product> mProductList = new ArrayList<Product>() {
    {
      add(new Product("Orange", "Fruits"));
      add(new Product("Apple", "Fruits"));
      add(new Product("Banana", "Fruits"));
      add(new Product("Grapes", "Fruits"));
      add(new Product("Carrot", "Vegetables"));
      add(new Product("Potato", "Vegetables"));
      add(new Product("Onion", "Vegetables"));
      add(new Product("Apple", "Phone"));
      add(new Product("Google", "Phone"));
      add(new Product("HTC", "Phone"));
      add(new Product("Mercedes", "Car"));
      add(new Product("BMW", "Car"));
      add(new Product("SEAT", "Car"));
    }
  };
  private List<String> mCategoryList = new ArrayList<String>() {
    {
      add("Fruits");
      add("Vegetables");
      add("Phone");
      add("Car");
    }
  };
  public List<Product> getProductList() {
    return mProductList;
  }
  public List<String> getCategoryList() {
    return mCategoryList;
  }
}
public class Product {
  private String mName;
  private String mCategory;
  public Product(String name, String category) {
    mName = name;
    mCategory = category;
  }
  public String getName() {
    return mName;
  }
  public String getCategory() {
    return mCategory;
  }
}

Uzupełnij wiedzę o: Twoja aplikacja – odtwarzacz audio

Nasz wygląd czyli Layout

Poniżej jest przedstawiony wygląd poszczególnych elementów listy czyli kategorii oraz elementów. Na końcu wygląd aktywności.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  android:background="@color/colorPrimary">
  <TextView
    android:id="@+id/listcategory"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:padding="8dp"/>
</LinearLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical">
  <TextView
    android:id="@+id/listItem"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="8dp"/>
</LinearLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <ExpandableListView
    android:id="@+id/expandableListView"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_width="match_parent"/>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Tworzymy listę ExpandableListView

ExpandableListView to widok pokazujący elementy na przewijanej pionowej liście dwupoziomowej. Jest podobny do ListView z tym, że posiada grupy (group), które mogą być rozbudowane o dzieci (child). Dziwnie brzmi zobaczmy jak stworzyć listę rozwijaną w Androidzie. Nasza klasa może wyglądać tak:

public class ExpListAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
  private Context mContext;
  private ArrayList<String> mListCategory;
  private ArrayMap<Integer, List> mListProduts;
  public ExpListAdapter(Context context) {
    this.mContext = context;
  }
  @Override
  public Object getChild(int groupPosition, int childPosititon) {
    return this.mListProduts.get(groupPosition).get(childPosititon);
  }
  @Override
  public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
    return childPosition;
  }
  @Override
  public View getChildView(int groupPosition, final int childPosition,
               boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null) {
      LayoutInflater infalInflater = (LayoutInflater) this.mContext.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      convertView = infalInflater.inflate(R.layout.list_item, null);
    }
    String product = (String) getChild(groupPosition, childPosition);
    TextView listItem = convertView.findViewById(R.id.listItem);
    listItem.setText(product);
    return convertView;
  }
  @Override
  public int getChildrenCount(int groupPosition) {
    return this.mListProduts.get(groupPosition).size();
  }
  @Override
  public Object getGroup(int groupPosition) {
    return this.mListCategory.get(groupPosition);
  }
  @Override
  public int getGroupCount() {
    return this.mListCategory.size();
  }
  @Override
  public long getGroupId(int groupPosition) {
    return groupPosition;
  }
  @Override
  public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded,
               View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null) {
      LayoutInflater infalInflater = (LayoutInflater) this.mContext.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      convertView = infalInflater.inflate(R.layout.list_category, null);
    }
    String category = (String) getGroup(groupPosition);
    TextView listcategory = convertView.findViewById(R.id.listcategory);
    listcategory.setTypeface(null, Typeface.BOLD);
    listcategory.setText(category);
    return convertView;
  }
  @Override
  public boolean hasStableIds() {
    return false;
  }
  @Override
  public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
    return true;
  }
  public void setData(List<String> mCategory, ArrayMap<Integer, List> mProducts) {
    this.mListCategory = (ArrayList<String>) mCategory;
    this.mListProduts = mProducts;
  }
}
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private String DEBUG_TAG = "DEBUG_TAG";
  private List<String> mCategoryList;
  private List<Product> mProductList;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    DataList data = new DataList();
    mCategoryList = data.getCategoryList();
    mProductList = data.getProductList();
    expandableLeistView();
  }
  private ArrayMap<Integer, List> splitProduct(List<String> category, List<Product> product){
    ArrayMap<Integer, List> mItem = new ArrayMap();
    for (int c=0; c<category.size();c++) {
      List<String> array = new ArrayList<>();
      for (int p = 0; p < product.size(); p++) {
        if (product.get(p).getCategory().contains(category.get(c)))
          array.add(product.get(p).getName());
      }
      mItem.put(c,array);
    }
    return mItem;
  }
  private void expandableLeistView() {
    ExpandableListView expandableLeistView = findViewById(R.id.expandableListView);
    ArrayMap<Integer, List> mProducts = splitProduct(mCategoryList, mProductList);
    ExpListAdapter mAdapter = new ExpListAdapter(this);
    mAdapter.setData(mCategoryList, mProducts);
    expandableLeistView.setAdapter(mAdapter);
    expandableLeistView.setOnChildClickListener(new ExpandableListView.OnChildClickListener() {
      @Override
      public boolean onChildClick(ExpandableListView parent, View v, int groupPosition, int childPosition, long id) {
        Log.d(DEBUG_TAG, "groupPosition= "+ groupPosition + " childPosition= " + childPosition );
        return false;
      }
    });
  }
}

Oto kilka ważnych metod używanych przez klasę ExpandableListView:

 • getGroupView() – zwraca widok nagłówka grupy listy
 • getChildView() – zwraca widok dla elementu potomnego listy
 • setData – do ustawienia danych

Sama klasa nie jest skomplikowana. A co z klasą aktywności? W MainActivity mamy metodę expandableLeistView(), która tworzy nam listę wraz z adapterem. Oprócz tego mamy wywołanie zwrotne. Metoda setOnChildClickListener implementuje nam informacje o tym co zostało kliknięte. Dowiesz się która kategoria i który element z listy został kliknięty.
Zauważ też, że do adaptera przekazujemy listę typu ArrayMap – jest to odpowiednik HashMap w Javie. Metoda ta jest bardziej wydajniejsza i zalecana w programowaniu na system Android. Metoda splitProduct() własnie tworzy nam taką listę ArrayMap. Dzięki temu mamy listę podzieloną na kategorie, a w niej odpowiednie elementy tej kategorii.

Uzupełnij wiedzę o Lombok w Androidzie

Cały efekt wygląda tak:
ExpandableListView

Rozbudowujemy listę rozwijaną w Androidzie.

Co jeśli nam taka lista nie wystarcza i potrzebujemy bardziej elastycznej i rozbudowanej listy rozwijanej w Androidzie? Skorzystajmy z RecyclerView.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private List<String> mCategoryList;
  private List<Product> mProductList;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    DataList data = new DataList();
    mCategoryList = data.getCategoryList();
    mProductList = data.getProductList();
    xpandableRecyclerView();
  }
  private void xpandableRecyclerView() {
    RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.recyclerview);
    recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    ExpandableRecyclerAdapter adapter = new ExpandableRecyclerAdapter();
    adapter.setData(mCategoryList, mProductList);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
  }
}
public class ExpandableRecyclerAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder>
    implements CategoryViewHolder.CategoryViewHolderCallback {
  private static final int CATEGORY_TYPE = 0;
  private static final int ITEM_TYPE = 1;
  private List<String> mListCategory;
  private List<Product> mListProduct;
  private int[] mListProductSize;
  private SparseArray<ViewType> mViewType;
  private SparseIntArray categoryExpand;
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view;
    switch (viewType) {
      case CATEGORY_TYPE:
        view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.list_category, parent, false);
        return new CategoryViewHolder(view, this);
      case ITEM_TYPE:
        view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.list_item, parent, false);
        return new ItemViewHolder(view);
    }
    return null;
  }
  @Override
  public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {
    int itemViewType = getItemViewType(position);
    ViewType viewType = mViewType.get(position);
    if (itemViewType == CATEGORY_TYPE) {
      bindCategoryViewHolder(holder,position,viewType);
    } else {
      bindProductViewHolder(holder,viewType);
    }
  }
  private void bindCategoryViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position, ViewType viewType) {
    int dataIndex = viewType.getDataIndex();
    CategoryViewHolder categoryViewHolder = (CategoryViewHolder) holder;
    categoryViewHolder.mCategory.setText(mListCategory.get(dataIndex));
    if (isExpanded(position)) {
      categoryViewHolder.mCategory.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(null, null, categoryViewHolder.arrowUp, null);
    } else {
      categoryViewHolder.mCategory.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(null, null, categoryViewHolder.arrowDown, null);
    }
  }
  private void bindProductViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, ViewType viewType) {
    int dataIndex = viewType.getDataIndex();
    ((ItemViewHolder) holder).mItem.setText(mListProduct.get(dataIndex).getName());
  }
  @Override
  public int getItemCount() {
    int count = 0;
    if (mListCategory != null && mListProduct != null) {
      mViewType.clear();
      int collapsedCount = 0;
      for (int c = 0; c < mListCategory.size(); c++) {
        mViewType.put(count, new ViewType(c, CATEGORY_TYPE));
        count += 1;
        int childCount = mListProductSize[c];
        if (categoryExpand.get(c) != 0) {
          // Expanded State
          for (int p = 0; p < childCount; p++) {
            mViewType.put(count, new ViewType(count - (c + 1) + collapsedCount, ITEM_TYPE));
            count += 1;
          }
        } else {
          // Collapsed
          collapsedCount += childCount;
        }
      }
    }
    return count;
  }
  @Override
  public int getItemViewType(int position) {
    if (mViewType.get(position).getType() == CATEGORY_TYPE) {
      return CATEGORY_TYPE;
    } else {
      return ITEM_TYPE;
    }
  }
  public void setData(List<String> category, List<Product> product) {
    if (category != null && product != null) {
      mListCategory = category;
      mListProduct = product;
      getProductListSize();
      mViewType = new SparseArray<>();
      categoryExpand = new SparseIntArray(product.size());
      notifyDataSetChanged();
    }
  }
  private void getProductListSize() {
    mListProductSize = new int[mListCategory.size()];
    for (int c=0; c<mListCategory.size();c++) {
      for (int p = 0; p < mListProduct.size(); p++) {
        if (mListProduct.get(p).getCategory().contains(mListCategory.get(c)))
          mListProductSize[c] += 1;
      }
    }
  }
  @Override
  public void onCategoryClick(int position) {
    int dataIndex = mViewType.get(position).getDataIndex();
    int childCount = getChildCount(dataIndex);
    if (categoryExpand.get(dataIndex) == 0) {
      // Collapsed. Now expand it
      categoryExpand.put(dataIndex, 1);
      notifyItemRangeInserted(position + 1, childCount);
    } else {
      // Expanded. Now collapse it
      categoryExpand.put(dataIndex, 0);
      notifyItemRangeRemoved(position + 1, childCount);
    }
  }
  @Override
  public boolean isExpanded(int position) {
    int dataIndex = mViewType.get(position).getDataIndex();
    return categoryExpand.get(dataIndex) == 1;
  }
}
public class CategoryViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
  private final CategoryViewHolderCallback callback;
  public TextView mCategory;
  public Drawable arrowUp;
  public Drawable arrowDown;
  public CategoryViewHolder(View view, CategoryViewHolderCallback callback) {
    super(view);
    this.callback = callback;
    arrowUp = ContextCompat.getDrawable(itemView.getContext(), android.R.drawable.arrow_up_float);
    arrowDown = ContextCompat.getDrawable(itemView.getContext(), android.R.drawable.arrow_down_float);
    mCategory = view.findViewById(R.id.listcategory);
    view.setOnClickListener(this);
  }
  @Override
  public void onClick(View v) {
    int position = getAdapterPosition();
    callback.onCategoryClick(position);
    if (callback.isExpanded(position)) {
      mCategory.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(null, null, arrowUp, null);
    } else {
      mCategory.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(null, null, arrowDown, null);
    }
  }
  public interface CategoryViewHolderCallback {
    void onCategoryClick(int position);
    boolean isExpanded(int position);
  }
}
public class ItemViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
  public TextView mItem;
  public ItemViewHolder(View view) {
    super(view);
    mItem = view.findViewById(R.id.listItem);
  }
}
class ViewType {
  private int dataIndex;
  private int type;
  public ViewType(int dataIndex, int type) {
    this.dataIndex = dataIndex;
    this.type = type;
  }
  public int getDataIndex() {
    return dataIndex;
  }
  public int getType() {
    return type;
  }
}

Powyższe klasy są dość proste, ale wyjaśnijmy kilka rzeczy. W MainActivity mamy typowe tworzenie listy RecyclerView. Przekazujemy dwie listy jedna z lista kategorii, a druga z elementami. Tutaj już mamy zwykłe ArrayList. W adapterze ExpandableRecyclerAdapter metoda onCreateViewHolder() tworzy odpowiedni widok w zależności czy jest kategoria czy element kategorri. Następnie jest wywoływane onBindViewHolder() wypełnia widoki odpowiednimi danymi.
Ważna klasą jest ViewType. To własnie ona wyznacza który element z listy jest kategorią, a który podrzędną wartością. Wszystko dzieje się w metodzie getItemCount(). Właśnie ona na “bieżąco” zarządza widokami.
Ciekawą metodą jest getProductListSize() oblicza ile w danej kategorii występuje rekordów. Ta metoda została stworzona aby dynamicznie liczyć elementy, Jeżeli wiemy z góry ile dana kategoria posiada wartości to możemy pominąć tą funkcje i przerobić metodą getItemCount(). 

Uzupełnij wiedzę o: Zaawansowany monitoring akumulatora – Battery Historian

Oczywiście mamy odpowiedni callback aby widok kategorii odpowiednio rozwijał się i zwijał się. Nic nie szkodzi aby wywołać setOnClickListener() w klasie ItemViewHolder. 
Jako, że jest to lista typu RecyclerView możemy ją jeszcze bardziej rozbudować o kolejne widoki czy inne akcje. Efekt powyższego kodu:

ExpandableRecyclerViewPodsumowanie

Założenie było proste. Stworzenie listy rozwijanej w Androidzie, która będzie reagować na kliknięcie. O ile wytyczne nie są jakieś skomplikowane o tyle implementacji może wydawać się dość skomplikowana. Na szczęście udało się stworzyć prostą i bardziej rozbudowaną listę. Teraz już wiesz jak stworzyć listę rozwijaną. Na pewno powyższy kod da się jeszcze jakoś zoptymalizować. Masz pomysł jak?

Co dalej?

 • Zapisz się na newsletter aby otrzymywać jeszcze więcej materiałów
 • Polub stronę MYENV na Facebooku oraz śledź mnie na Twitterze
 • Zachęcam do komentowania i pisania propozycji tematów, o których chcesz przeczytać
 • Poleć ten wpis za pomocą poniższych przycisków. Będę Ci za to bardzo wdzięczny 🙂
 • Życzę Ci miłego dnia i miłego kodowania 🙂
Menu